Algemene Voorwaarden

1.

Van der Ree Legal is de handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Utrecht van de natuurlijke persoon mr. F.W.J.M. van der Ree. Van der Ree Legal is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74485237

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Van der Ree Legal wordt gegeven inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

3.

Alle opdrachten die door een opdrachtgever aan Van der Ree Legal of aan enige van haar medewerkers of adviseurs worden verstrekt, worden uitsluitend aanvaard door Van der Ree Legal De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht en daarmee verband houdende werkzaamheden rust alleen op Van der Ree Legal en niet op haar adviseurs of medewerkers persoonlijk. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

4.

Als Van der Ree Legal bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt (waaronder mede wordt begrepen vertalers en externe adviseurs) dan is Van der Ree Legal niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft Van der Ree Legal de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

5.

Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Ree Legal, vrijwaart de opdrachtgever Van der Ree Legal en aan haar verbonden adviseurs en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.

6.

Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Van der Ree Legal verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Van der Ree Legal vastgestelde tarieven. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht. Van der Ree Legal brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte onkosten bij opdrachtgever in rekening.

7.

Alle door Van der Ree Legal in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Van der Ree Legal zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke handelsrente bij de opdrachtgever in rekening te brengen alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom). Van der Ree Legal mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.

8.

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Van der Ree Legal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500 of, als het in totaal door Van der Ree Legal in rekening gebrachte honorarium in die zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 5.000.

9.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Van der Ree Legal kan inroepen, vervallen in ieder geval 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

10.

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van Van der Ree Legal is Nederlands recht van toepassing.

11.

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van Van der Ree Legal is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Versie 202201.1